23 marca, 2020 przez admin

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Autorzy: dr Magdalena Rycak i dr Artur Rycak

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 (tzw. koronawirus) oraz sytuacją pracodawców i pracowników Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR przedstawia poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania.

 

Pełną treść artykułu wraz z pytaniami i odpowiedziami można pobrać TUTAJ.

 

Pracodawca ma prawo:
✓ zlecić pracownikom pracę zdalną,
✓ oczekiwać od pracowników informacji czy przebywali w rejonach świata, w których występuje wysokie zagrożenie epidemiczne,
✓ udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego,
✓ nie dopuścić do pracy pracownika, który ma objawy choroby takiej jak COVID-19 lub podobne przy zachowaniu prawa pracownika do wynagrodzenia, jeżeli nie będzie objęty kwarantanną czy zasiłkiem chorobowym,
✓ badać temperaturę pracowników w związku z obecną sytuacją,

Pracodawca nie ma prawa:
✓ Wysyłać pracowników na kwarantannę – taką decyzję może podjąć tylko Państwowa Inspekcja Pracy lub lekarz,
✓ Udzielać urlopu bezpłatnego bez wniosku pracownika,
✓ Udzielać urlopu wypoczynkowego bez uzgodnienia z pracownikiem,
✓ Dopuścić do pracy pracownika, który nie jest zdolny do wykonywania pracy.
Pracodawca ma obowiązek:
✓ Wyposażyć pracownika w narzędzia pracy w trakcie pracy zdalnej,
✓ Informować Państwową Inspekcję Sanitarną o zagrożeniach epidemiologicznych,
✓ Zabezpieczyć miejsce pracy w przypadku stwierdzenia zakażenia u pracownika, np. zarządzając dezynfekcję i podjąć wszelkie dostępne prawem działania w celu ochrony innych pracowników,
✓ Poinformować pracowników o zagrożeniu jeżeli okaże się, że jakiś pracownik przebywał w zakładzie pracy będąc zakażony koronawirusem.

Pracownik ma prawo do:
✓ Informacji od pracodawcy o sytuacji w zakładzie pracy w związku z epidemią (np. czy stwierdzono u któregokolwiek pracownika zakażenie koronawirusem),
✓ Wynagrodzenia za czas pracy zdalnej oraz za czas odsunięcia od pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nawet jeżeli pracodawca nie może zorganizować i zlecić mu w tym czasie żadnej pracy,
✓ Zasiłku opiekuńczego do 60 dni plus 14 dni ze specustawy w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia żłobka, przedszkola i szkoły po złożeniu oświadczenia przez pracownika, że osobiście opiekuje się dzieckiem do lat 8 (prawo do zasiłku mają także zleceniobiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą),
✓ Powstrzymania się od pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom; pracownik ma wówczas obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie przełożonego.

Pracownik ma obowiązek:
✓ poinformowania pracodawcę o objawach choroby COVID-19 lub podobnych,
✓ powiadomienia niezwłocznie o zastosowanej wobec niego kwarantannie.
Pracownik nie ma prawa do:
✓ Korzystania z urlopu wypoczynkowego bez uzgodnienia terminu urlopu z pracodawca (samodzielnego udzielenia sobie urlopu),
✓ Nieprzybycia do pracy bez usprawiedliwienia; z możliwych przyczyn nieobecności w tym czasie można wyróżnić: konieczność opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, konieczność opieki na chorym dzieckiem (do 60 dni) lub innym członkiem rodziny (do 14 dni), uzgodnienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

 

Pełną treść artykułu wraz z pytaniami i odpowiedziami można pobrać TUTAJ.