O nas

Jesteśmy organizacją non-profit, opartą na społecznej działalności i stawiającą sobie za zadanie krzewienie idei dobrych praktyk HR w firmach, instytucjach i innych podmiotach na terenie całego kraju.
Naszą misją jest integrowanie środowiska profesjonalistów HR w Polsce, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie członków. Chcemy też umacniać i dalej rozwijać poczucie tożsamości zawodowej wśród naszych Koleżanek i Kolegów w dużych i małych firmach , ale także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej i innych organizacjach. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest także realizacja projektów ważnych społecznie.
Choć w ostatnich latach powstało szereg ciekawych inicjatyw branżowych mamy przekonanie, że na rynku wciąż istnieje silna potrzebna stworzenia wspólnego forum zawodowego dla ogółu sektora zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Jesteśmy otwarci na współpracę i budowę platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i propagowania dobrych praktyk HR.
Założyciele Polskiego Stowarzyszenia HR mają długoletnie doświadczenie w profesjonalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i są dobrze znani w środowisku. Przez wiele lat działali oni w na rzecz integracji zawodu i propagowania dobrych praktyk w różnych obszarach HR, w latach 90-tych w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a później Klubu Dyrektora Personalnego.

Wydarzenia

INICJATYWA DLA RÓŻNORODNOŚCI – Inauguracja
Zastosowanie gier w rozwoju pracowników
LUDZIE I BIZNES: nowoczesne wynagrodzenie i narzędzia motywacji

Wydarzenia zakończone

Debata Polskiego Stowarzyszenia HR: Zarządzanie przez wartości oraz Pracownicze Plany Kapitałowe
DEBATA: Współczesne wyzwania firm a rola HR w organizacji
DEBATA i WARSZTATY: Co PPK może przynieść twojej firmie oprócz kosztów? Obowiązek czy szansa?
Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia HR
Pierwsze spotkanie Klubu Wynagrodzeń
Warsztat PPK w Warszawie
Warsztat PPK w Krakowie
Warsztat PPK w Poznaniu
Rzeczpospolita konferencje: PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW HR MEETING 2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSHR
Jak zapewnić transparentność wynagradzania w kontekście polityki braku jawności wynagrodzeń?

Blog

Publikacje

Zarząd

Rada Strategiczna

Polskie Stowarzyszenie HR wspiera Rada Strategiczna, której celem jest propagowanie idei stowarzyszenia oraz doradztwo strategiczne dla Zarządu Stowarzyszenia w zakresie kierunków rozwoju oraz podejmowanych inicjatyw.
W skład Rady Strategicznej wchodzą:

Małgorzata Barska - Prezes TFI Nationale-Nederlanden,

Norbert Biedrzycki - Wiceprezes McKinsey Digital, CEE,

Tomasz Bławat - Prezes Carlsberg Polska,

Prof. dr hab. Czesław Szmidt – Akademia Leona Koźmińskiego

Beata Pawłowska – Dyrektor Regionu CEE Oriflame

Kluby eksperckie

W ramach Polskiego Stowarzyszenia HR funkcjonują kluby eksperckie o sprofilowanym zakresie tematycznym. Są otwarte dla wszystkich członków stowarzyszenia.

Zasady pracy (1) Powołanie Klubu eksperckiego

 1. Każdy członek PSHR może wnioskować do Zarządu o powołanie Klubu eksperckiego
 2. Każdy członek PSHR może w każdym momencie przystąpić do danego Klubu i wystąpić z niego; musi jednak o tym powiadomić Lidera Klubu
 3. Lista Klubów oraz cel ich powołania podane są na stronie Stowarzyszenia
 4. Klub może zostać rozwiązany decyzją Zarządu PSHR na wniosek Lidera Klubu, jego członków lub z powodów organizacyjnych

Zasady pracy (2) Spotkania Klubu eksperckiego

 1. Terminy spotkań Klubu i ich tematyka jest ustalana przez członków Klubu
 2. Każdy Klub powinien ustalić wstępny harmonogram swojego działania na I i II półrocze każdego roku
 3. Na spotkania Klubu, Lider może zapraszać firmy / osoby spoza PSHR, w celu przedstawienia wybranego tematu, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem PSHR
 4. Każdy członek Klubu może zgłosić chęć przygotowania wybranego tematu i omówienie go na spotkaniu Klubu
 5. Każdy członek PSHR ma w każdym momencie prawo wzięcia udziału w spotkaniu Klubu nie będąc jego członkiem; o chęci wzięcia udziału w spotkaniu należy poinformować Lidera Klubu

Zasady pracy (3) Inna działalność Klubu eksperckiego

 1. Kluby, po uzgodnieniu z Zarządem PSHR, mogą podejmować także inną działalność:
 • Projekty ważne społecznie
 • Publikacje
 • Badania
 1. Członkowie Klubu wybierają, spośród swojego grona, jego Lidera
 2. Lider jest wybierany na czas nieokreślony, po uprzednim uzgodnieniu jego / jej kandydatury z Zarządem PSHR; zmiana Lidera może nastąpić na jego / jej wniosek, wniosek członków Klubu i / lub Zarządu

Zasady pracy (4) Obowiązki Lidera Klubu eksperckiego

Lider Klubu jest zobowiązany do:

 • Umieszczania na stronie, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, opisu Klubu oraz harmonogramu spotkań i ich tematyki na każde półrocze
 • Umieszczania na LinkedIn, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, harmonogramu spotkań i ich tematyki na każde półrocze
 • Prowadzenia spotkań, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez członków Klubu
 • Umieszczania na stronie oraz na LinkedIn, w uzgodnieniu z Zarządem PSHR, krótkich informacji o spotkaniach, które się odbyły wraz ze zdjęciem ze spotkania
 • Zapraszania gości zewnętrznych na spotkania Klubu, zgodnie z ustalonym harmonogramem i w uzgodnieniu z Zarządem PSHR

Celem Klubu jest dzielenie się wiedzą w obszarze budowania zaangażowania pracowników różnych pokoleń, pracujących na różnych stanowiskach w firmie.
Członkowie Klubu spotykają się regularnie (min. jeden raz na dwa miesiące). W ramach Klubu planowana jest także działalność badawcza i projektowa.

Do obszarów szczególnego zainteresowania członków Klubu należą takie zagadnienia, jak:

 • budowanie zaangażowania w firmach zróżnicowanych demograficznie
 • przygotowanie menedżerów do budowania zaangażowania w zwinnych organizacjach
 • budowanie angażującej kultury organizacji
 • trendy i zmiany w procesie oceny wyników pracy, i inne.

Najbliższe spotkania klubu:

 • 24.05 (godz. 9:00-11:00) – Temat: „Pomiar wpływu employer brandingu na wyniki przedsiębiorstw i zaangażowanie pracowników”  przedstawienie wyników badań firmy Willis Towers Watson oraz dyskusja
 • 19.06 (godz. 9.00-11.00) – Temat: Silver Generation –  dyskusja nad najnowszymi trendami: dzięki uprzejmości agencji CU, która przedstawi nam wyniki swoich badań
 • przerwa wakacyjna do września

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu z Liderem Klubu: joanna.topolska@hrstowarzyszenie.pl

Celem Klubu jest dzielenie się przez członków doświadczeniami i wymiana informacji na temat stosowania przepisów z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Klub planuje również śledzenie przebiegu prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych, które są związane z zatrudnianiem lub zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Członkowie Klubu odbywają regularne spotkania (średnio raz w miesiącu).

W ramach prac Klubu członkowie skupiają się w szczególności na:

 • wpływie zmian otoczenia prawnego na procesy i praktyki w obszarze zatrudnienia („prawo wokół HR”)
 • możliwości stosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi i w sferze zatrudnienia rozwiązań, które nie doczekały się jeszcze kompleksowych regulacji prawnych, np.: sposoby wdrażania i stosowania homeoffice w organizacjach
 • znaczeniu stosowanych mechanizmów wynagradzania z perspektywy motywowania i utrzymania relacji z pracownikiem na polskim rynku pracy w XXI wieku
 • Pracowniczych Planach Kapitałowych
 • przewidywanych zmianach w przepisach z obszaru prawa pracy.

Najbliższe spotkania klubu:

 • 11.03.2019 (godz. 16:00) – Temat: Home Office i dokumentacja pracownicza
 • 11.04.2019 (godz. 15:00) – Temat: Podróże służbowe a czas pracy
 • 13.05.2019 (godz. 16:00) – Temat: Praktyczne aspekty przygotowania do PPK
 • 11.06.2019 (godz. 15:00) –spotkanie odwołane ze względu na konferencję PSHR: BIZNES I LUDZIE

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu z Liderem Klubu: michal.chodkowski@hrstowarzyszenie.pl

Celem Klubu jest dzielenie się przez członków doświadczeniami i wymiana praktycznych informacji związanych z obszarem wynagrodzeń.

Polityka i system wynagrodzeń jest uznany jako obszar szczególnie ważny ze względu na jego bezpośredni wpływ na rentowność organizacji.

Klub Wynagrodzeń  planuje również zajmować się projektami badawczymi, prowadzić panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli HR oraz menedżerów zarządzających innymi obszarami.

Członkowie Klubu odbywają regularne spotkania (min. jeden raz na dwa miesiące).

Do obszarów szczególnego zainteresowania członków Klubu należą takie zagadnienia, jak:

 • polityka wynagradzania (m.in. transparentność, wynagrodzenie za kompetencje)
 • skuteczne metody motywowania pracowników
 • efektywność oferowanych świadczeń pozapłacowych
 • PPK – a polityka wynagrodzeń
 • podejście Total Compensation
 • przewidywane zmiany w przepisach dotyczące wynagradzania

Najbliższe spotkania klubu:

 • Kolejne tematy, które będą omawiane (termin do potwierdzenia) to: Strategia organizacji i system wynagradzania – wyniki badań oraz PPK a Polityka Wynagradzania

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu z Liderem Klubu: jacek.nowacki@hrstowarzyszenie.pl

Celem Klubu jest dzielenie się wiedzą w obszarze rekrutacji i selekcji personelu. Monitorujemy stan badań naukowych w tym zakresie, analizujemy różne systemy doboru pracowników w zależności od charakteru organizacji (firmy rodzinne, międzynarodowe korporacje, administracja publiczna). Chcemy dostarczać wszystkim członkom PSHR wiedzę na temat trendów, wyzwań, skuteczności poszczególnych metod, dobrych praktyk oraz innowacji w zakresie rekrutacji i selekcji personelu.
Członkowie Klubu spotykają się regularnie (min. jeden raz miesiąc).

Do obszarów szczególnego zainteresowania członków Klubu należą takie zagadnienia, jak:

 • rozwój technologii (digitalizacja) a proces naboru pracowników
 • skracanie czasu zatrudnienia w jednej firmie, zwiększanie znaczenia pracy w zespołach projektowych a dobór pracowników
 • wpływ różnic pokoleniowych na stosowane metody rekrutacji i selekcji
 • nauka vs. praktyka w obszarze selekcji personelu
 • kryteria selekcji pracowników i trafność prognostyczna stosowanych metod selekcji
 • nabór pracowników a dopasowanie do stanowiska pracy i dopasowanie do organizacji
 • RODO w rekrutacji

Najbliższe spotkanie klubu:

 • Następne spotkania są przewidziane w dniach: 04.04.2019, 09.05.2019 oraz 06.06.2019.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Klubie zapraszamy do kontaktu: adam.pokrzywniak@hrstowarzyszenie.pl

Członkostwo

Co zyskujesz dołączając do nas?

 • relacje
 • udział w nowym, elitarnym przedsięwzięciu
 • realizacja projektów
 • platformę wymiany wiedzy
 • wydarzenia: spotkania, szkolenia, konferencje, minikonferencje

Kto może przystąpić do Stowarzyszenia?

Osoba która:
 • jest związana zawodowo z HR minimum przez 2 lata
 • pozytywnie przejdzie proces rekrutacyjny i uzyska akceptację Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR
 • uiści roczną składkę w wysokości ustanowionej przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia HR oraz opłatę wstępną

Jak przebiega proces rekrutacyjny?

Aplikacja on-line

wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się poniżej

Telefoniczna rozmowa rekrutacyjna

przeprowadzona przez Zespół Rekrutacyjny w celu poznania kandydata, jego doświadczeń zawodowych, motywacji, oczekiwań, planów rozwoju oraz udzielenia odpowiedzi na pytania kandydata.

Akceptacja Zarządu PSHR

przedstawienie kandydatury Zarządowi wraz z rekomendacjami Zespołu Rekrutacyjnego. Zarząd w drodze uchwały przyjmuje nowych członków. Kandydat otrzymuje informację mailowo o rozstrzygnięciu procesu rekrutacji.

Wszystkie osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia otrzymują informację indywidualnie o zakończeniu procesu rekrutacji.

Masz pytanie?

Napisz

Wnioskuj o członkostwo

Wyślij

Nasi partnerzy i organizacje wspierające